ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น ได้ปรับปรุงการให้บริการ
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและการรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว
ขอให้ประชาชนที่ประสงค์ร้องทุกข์ ลงทะเบียน การใช้งานระบบร้องทุกข์
โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อเป็นการระบุตัวตนผู้ร้องทุกข์

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับเจ้าหน้าที่ระบบเดิม