ป้ายกึ่งส่วนราชการ / ป้ายสถานประกอบการ
ติดต่อฝ่ายสุขาภิบาล สำนักการสาธารณสุข
ป้ายส่วนราชการ
ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

ถนนสายรอง
( ขนาดป้าย 1.2 * 2.4 ม. )

ถนนสายซอย
(
ขนาดป้าย 1.2 * 2.4 ม. )
ถนนสายรอง
( ขนาดป้าย 1.2 * 0.8 ม. )
จำนวนทั้งหมด
ป้ายว่าง
กำลังติดตั้งป้าย
จำนวนทั้งหมด
ป้ายว่าง
กำลังติดตั้งป้าย
จำนวนทั้งหมด
ป้ายว่าง
กำลังติดตั้งป้าย
485
197
288
82
82
0
233
23
210

รายงานรายละเอียดป้ายถนนสายรอง

รายงานรายละเอียดป้ายถนนสายซอย

L O G I N
User Name :  
Password :