HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
สุวนันท์ 0891156991 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12. 28 มิถุนายน 2562
15:16:00 น.
เครื่องไม่เก็บไฟ เปลี่ยนแบตเตอรี่ ปรับปรุง Hareware 2,500.00
น.ส.อมรา โกศลสุรภูมิ 043321152 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.89 27 มิถุนายน 2562
11:22:00 น.
เครื่องปริ้นนเตอร์ไม่ทำงาน และขอให้เดินระบบสายแลนเพิ่มเติม เคลียร์ซับหมึกปริ็นเตอร์ เดินสายแลน 2 เส้น ปรับปรุง Hareware 200.00
นายเฉลิมภพ คงกุทอง 0849819900 สำนักสวัสดิการ 192.168.10. 20 มิถุนายน 2562
10:11:00 น.
เครื่องคอมเสียงดัง และเครื่องปริ๊นเตอร์ไม่ทำงาน เปลี่ยนพัดลม PowerSupply ปรับปรุง Hareware 200.00
จ.อ.จักราวุธ ลุสมบัติ 0834185553 สำนักการคลัง 192.168.11.180 19 มิถุนายน 2562
11:18:00 น.
บู๊ตเครื่องไม่ติด รันระบบไม่ได้ แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
น.ส.กนกวรรณ วรรณเวช 0862254790 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.233 06 มิถุนายน 2562
15:40:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติดหน้าจอเป็นบลูสกรีน แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
พิสุทธิ์ สารบรรณ 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.82 05 มิถุนายน 2562
14:23:00 น.
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ เครื่องสำรองไฟเสีย ปรับปรุง Hareware 1,500.00
กรรณิกา ถวิลการ 043-224029 สำนักการคลัง 192.168.11.163 05 มิถุนายน 2562
09:43:00 น.
หน้าจอเปิดไม่ติด ปลั๊กหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
จิตติพงศ์ สวนอ่อน 0967586167 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.122 04 มิถุนายน 2562
11:13:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด flash bios ปรับปรุง Hareware 0.00
นายศุภวัตร สาขา 0849268743 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.70 29 พฤษภาคม 2562
17:07:00 น.
เครื่องค้างบ่อย ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
กรกฎ สระคูพันธ์ 0908414326 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.44 29 พฤษภาคม 2562
15:41:00 น.
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ธนานนท์ ก้อนใจจิตร 043-221184 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.23 28 พฤษภาคม 2562
11:55:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด ซ่อม swich power on ปรับปรุง Hareware 0.00
นายอนุชิต ผลแก้ว 0849268755 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 27 พฤษภาคม 2562
16:29:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.วารุณี โฮชิน 0849268743 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.248 27 พฤษภาคม 2562
16:23:00 น.
เปิดไม่ติด เพาเวอร์ซัพพลายเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
จตุพร วรวงษ์ 0850110687 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.248 27 พฤษภาคม 2562
11:00:00 น.
เสีย เพาเวอร์ซัพพลายเสีย ปรับปรุง Hareware 1,000.00
จตุพร วรวงษ์ 0850110687 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.234 27 พฤษภาคม 2562
10:59:00 น.
เสีย เพาเวอร์ซัพพลายเสีย ปรับปรุง Hareware 1,000.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.81 23 พฤษภาคม 2562
14:58:00 น.
หน้าจอดำ เมนบอร์ดเสีย ปรับปรุง Hareware 2,500.00
ธนาพร ทัพวิเศษ 0885710046 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.41 14 พฤษภาคม 2562
17:12:00 น.
เครื่องสำรองไฟ ใช้ไม่ได้ เปลี่ยนแบตเตอรี่ ปรับปรุง Hareware 1,000.00
ณิชาภา 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 13 พฤษภาคม 2562
15:47:00 น.
เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ set driver printer ปรับปรุง Software 0.00
กรรณิกา ถวิลการ 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.163 10 พฤษภาคม 2562
10:14:00 น.
หน้าจอเปิดไม่ติด สายไฟหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
ณิชาภา ก่องนอก 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 08 พฤษภาคม 2562
11:15:00 น.
เครื่องปริ้นเตอร์ หมึกออกไม่ชัดเจน เปลี่ยนตลับหมึก ปรับปรุง Hareware 2,000.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น