ประจำปีงบประมาณ *  ชื่อโครงการ
ลำดับที่ เลขที่สัญญา โครงการก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา วันเริ่มต้นสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา ชื่อผู้รับจ้าง ช่างควบคุมงาน ผลการดำเนินการก่อสร้าง (%)
ชื่อ-สกุล เบอร์โทร ชื่อ-สกุล เบอร์โทร
วันที่
รายงาน
(%) ความคืบหน้าของงาน ปัญห/อุปสรรค์
ในการก่อสร้าง