นายสุทธิพงษ์ ดวงจิตร
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-526
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นักจัดการงานเทศกิจ
     ระดับ -
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายปกครอง งานเทศกิจ