นายทวีทรัพย์ ลอยนอก
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3105-001
     ตำแหน่งทางการบริหาร นิติการ
     ตำแหน่งในสายงาน นิติกร
     ระดับ ชำนาญการ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายปกครอง งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง