นางพิศมัย สันหนองเมือง
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3105-006
     ตำแหน่งทางการบริหาร นิติการ
     ตำแหน่งในสายงาน นิติกร
     ระดับ ชำนาญการ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน กลุ่มงานนิติการ งานสอบสวนและวินัย