น.ส.พัทยา สอนประเทศ
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-092
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นักพัฒนาชุมชน
     ระดับ -
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน งานกระจายอำนาจ