น.ส.รัชนี เนตรไธสง
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-042
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.จพง.เทศกิจ
     ระดับ -
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายปกครอง งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง