นายอนิรุตติ์ งามโรจน์
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3810-001
     ตำแหน่งทางการบริหาร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     ตำแหน่งในสายงาน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     ระดับ ชำนาญการ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์