นายสุรชัย นาชัยลอง
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3809-003
     ตำแหน่งทางการบริหาร จัดการงานเทศกิจ
     ตำแหน่งในสายงาน นักจัดการงานเทศกิจ
     ระดับ ชำนาญการ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายปกครอง งานเทศกิจ