น.ส.พรรษา ศรีชัยแสง
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-089
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นักพัฒนาชุมชน
     ระดับ -
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม