นายพรภวิษย์ ควรรณสุ
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3105-004
     ตำแหน่งทางการบริหาร นิติการ
     ตำแหน่งในสายงาน นิติกร
     ระดับ ปฏิบัติการ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน กลุ่มงานนิติการ งานนิติกรรมสัญญา