พ.จ.อ.ชนาเมธ แสงวิเชียร
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3809-004
     ตำแหน่งทางการบริหาร จัดการงานเทศกิจ
     ตำแหน่งในสายงาน นักจัดการงานเทศกิจ
     ระดับ ปฏิบัติการ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายปกครอง งานเทศกิจ