นายธนานันต์ ก้อนใจจิตร
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-063
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     ระดับ -
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์