น.ส.ฟาริดา ศรีเรือง
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-012
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.จพง.ธุรการ
     ระดับ -
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ