นางวิภาวดี เตียวยืนยง
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3101-005
     ตำแหน่งทางการบริหาร เลขานุการและการจัดการทั่วไป
     ตำแหน่งในสายงาน นักจัดการงานทั่วไป
     ระดับ ปฏิบัติการ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายกิจการสภา งานการประชุม