น.ส.ปนัดดา มูลพาที
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-397
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นิติกร
     ระดับ -
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน กลุ่มงานนิติการ งานรับเรื่องร้องเรียน