น.ส.กชพร อนันเต่า
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4102-001
     ตำแหน่งทางการบริหาร ปฏิบัติงานทะเบียน
     ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานทะเบียน
     ระดับ ชำนาญงาน
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร 1