น.ส.สุญาณี ชัยสุวรรณ
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-018
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นักวิเทศสัมพันธ์
     ระดับ -
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายอำนวยการ งานการท่องเที่ยวและวิเทศสัมพันธ์