นางมันฑิกา ไชยพรหม
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-2101-008
     ตำแหน่งทางการบริหาร หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป
     ระดับ ระดับต้น
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย