น.ส.สรรพทรัพย์ สรรพโส
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-027
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นักประชาสัมพันธ์
     ระดับ -
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร งานรับเรื่องร้องเรียน