น.ส.อมรา โกศลสุรภูมิ
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-2101-004
     ตำแหน่งทางการบริหาร หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
     ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป
     ระดับ ระดับต้น
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายกิจการสภา