นางอัจฉราวรรณ กองพล
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3201-001
     ตำแหน่งทางการบริหาร วิชาการเงินและบัญชี
     ตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการเงินและบัญชี
     ระดับ ชำนาญการ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานขนส่ง งานการเงินและบัญชี