น.ส.ภัทรภร เดชโบราณ
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ท-003
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน นักการ
     ระดับ -
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร งานสำนักงานนายกเทศมนตรี