นายณัฐเมศร์ สิริโรจน์กมล
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3302-001
     ตำแหน่งทางการบริหาร พัฒนาการท่องเที่ยว
     ตำแหน่งในสายงาน นักพัฒนาการท่องเที่ยว
     ระดับ ปฏิบัติการ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายอำนวยการ งานการท่องเที่ยวและวิเทศสัมพันธ์