น.ส.ฐิติรัตน์ ศิริชานนท์
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3105-008
     ตำแหน่งทางการบริหาร หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
     ตำแหน่งในสายงาน นิติกร
     ระดับ ชำนาญการพิเศษ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน กลุ่มงานนิติการ