น.ส.ละมุล แก้วคำกอง
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-07-3103-012
     ตำแหน่งทางการบริหาร วิเคราะห์นโยบายและแผน
     ตำแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     ระดับ ชำนาญการ
     สำนัก/กอง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวท้องถิ่น