นางสาคร การะเกษ
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-053
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นักประชาสัมพันธ์
     ระดับ -
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร 1