นายถิรเดช แกล้วกล้าหาญ
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-041
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน พนักงานเทศกิจ(ผู้มีทักษะ)
     ระดับ -
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายปกครอง งานเทศกิจ