นายลำไพ พรกุณา
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-112
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน จนท.สถานีขนส่ง(ผู้มีทักษะ)
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานขนส่ง งานสถานีขนส่งผู้โดยสารปรับอากาศ