นายสุชาติ พลค้อ
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ท-015
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง
     ระดับ -
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานขนส่ง งานสถานีขนส่งผู้โดยสารปรับอากาศ