น.ส.อมรลักษณ์ กายขุนทด
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-095
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     ระดับ -
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานขนส่ง งานแผนระบบการขนส่ง