ว่าที่ ร.อ.สิทธิพล โสมนัส
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-29-3102-001
     ตำแหน่งทางการบริหาร การเจ้าหน้าที่
     ตำแหน่งในสายงาน นักทรัพยากรบุคคล
     ระดับ ชำนาญการ
     สำนัก/กอง กองการเจ้าหน้าที่
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร