นางนงนุช ศรีวรกุล
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-2101-002
     ตำแหน่งทางการบริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
     ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป
     ระดับ ระดับต้น
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป