นายกิตติพงษ์ พงษ์เพียจันทร์
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-4101-006
     ตำแหน่งทางการบริหาร ปฏิบัติงานธุรการ
     ตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ
     ระดับ ปฏิบัติงาน
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร งานรับเรื่องร้องเรียน