นางวชิราพร สุรศักดิ์นิธิกุล
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-115
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นิติกร
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน กลุ่มงานนิติการ งานดำเนินการคดีฟ้องร้อง