ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์กรินทร์ ธนะสีลังกูร
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-021
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นักจัดการงานทั่วไป
     ระดับ -
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายกิจการสภา งานส่งเสริมกิจการสภา