นางภาวินี กาฬอ่อนศรี
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3105-003
     ตำแหน่งทางการบริหาร นิติการ
     ตำแหน่งในสายงาน นิติกร
     ระดับ ชำนาญการพิเศษ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน กลุ่มงานนิติการ งานนิติกรรมสัญญา