น.ส.ราวดี มูลมาตร
     เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-3101-003
     ตำแหน่งทางการบริหาร เลขานุการและการจัดการทั่วไป
     ตำแหน่งในสายงาน นักจัดการงานทั่วไป
     ระดับ ชำนาญการ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน ฝ่ายกิจการสภา งานส่งเสริมกิจการสภา