::เทศบาลนครขอนแก่น::

. . L O G I N . .

ผู้บริหาร สำนักปลัด สำนักการคลัง สำนักการช่าง สาธารณสุขฯ กองวิชาการ สำนักการศึกษา สำนักสวัสดิการ ตรวจสอบภายใน

Untitled Document พนักงาน | พนง.ตามภารกิจ | พนง.ทั่วไป | ลูกจ้างประจำ
ระบบบุคลากร .. เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ : สกุล :

ชื่อ-สกุล นายสุรสิทธิ์ ออมแสน
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสถานีดับเพลิงเมืองเก่า
ชื่อ-สกุล นายธนานนท์ ก้อนใจจิตร
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ -
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายกิตติวัชร กลางมณี
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ -
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
ชื่อ-สกุล ส.อ.สราวุธ วงโคกสูง
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง
ชื่อ-สกุล นายสุวรรณชัย พันธ์แก้ว
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง
ชื่อ-สกุล นายสิทธิชัย สิทธิขวา
ตำแหน่ง
ผช.จพง.เทศกิจ
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายปกครอง งานเทศกิจ
ชื่อ-สกุล น.ส.ฟาริดา ศรีเรือง
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ
ชื่อ-สกุล นายณัฐวุฒิ แก่นเชียงสา
ตำแหน่ง
ผช.นักพัฒนาการท่องเที่ยว
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายอำนวยการ งานการท่องเที่ยวและวิเทศสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล นายสุรศักดิ์ สัสดีคำวัง
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร งานสำนักงานนายกเทศมนตรี
ชื่อ-สกุล ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์กรินทร์ ธนะสีลังกูร
ตำแหน่ง
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายกิจการสภา งานส่งเสริมกิจการสภา
ชื่อ-สกุล น.ส.สุวรรณี ธรรมาน้อย
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายกิจการสภา งานการประชุม
ชื่อ-สกุล น.ส.รุจิรา มะอาจเลิศ
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ทะเบียน
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร 1
ชื่อ-สกุล น.ส.ปวีณา ตุ้มคำ
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ทะเบียน
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร 1
ชื่อ-สกุล น.ส.พรทิพย์ เพ็งหลอย
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ทะเบียน
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร 1
ชื่อ-สกุล นางสาคร การะเกษ
ตำแหน่ง
ผช.นักประชาสัมพันธ์
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร 1
ชื่อ-สกุล นางภัทธิรา วัฒนธรรม
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ทะเบียน
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร 1
ชื่อ-สกุล น.ส.เบญจวรรณ พันชมภู
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร 1
ชื่อ-สกุล น.ส.สุรีรัตน์ หมั่นสาร
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ทะเบียน
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร 2
ชื่อ-สกุล น.ส.หทัยรัตน์ ฤาเลิศ
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ทะเบียน
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร 2
ชื่อ-สกุล นางจิราพร สีดาทัน
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ทะเบียน
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร 2
ชื่อ-สกุล นายสุนัย เพ็งหลอย
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง
ชื่อ-สกุล นายไพบูลย์ พิลาโท
ตำแหน่ง
ผช.นักจัดการงานเทศกิจ
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายปกครอง งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ชื่อ-สกุล นายเอกราช เขมจิรา
ตำแหน่ง
ผช.นักจัดการงานเทศกิจ
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายปกครอง งานเทศกิจ
ชื่อ-สกุล นายธนเดช แกล้วกล้าหาญ
ตำแหน่ง
ผช.จพง.เทศกิจ
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายปกครอง งานเทศกิจ
ชื่อ-สกุล นายราชันย์ โนนทนวงษ์
ตำแหน่ง
ผช.จพง.เทศกิจ
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายปกครอง งานเทศกิจ
ชื่อ-สกุล นายศิวะอัศน์ สุพรมอินทร์
ตำแหน่ง
ผช.จพง.เทศกิจ
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายปกครอง งานเทศกิจ
ชื่อ-สกุล นายพลภัทร โม้วงษ์
ตำแหน่ง
พนักงานเทศกิจ(ผู้มีทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายปกครอง งานเทศกิจ
ชื่อ-สกุล นายอุทัย ศรีกันหา
ตำแหน่ง
พนักงานเทศกิจ(ผู้มีทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายปกครอง งานเทศกิจ
ชื่อ-สกุล นายศรณรงค์ อาจหาญ
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายปกครอง งานเทศกิจ
ชื่อ-สกุล น.ส.รัชนี เนตรไธสง
ตำแหน่ง
ผช.จพง.เทศกิจ
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายปกครอง งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ชื่อ-สกุล นายชัยยา วันชัย
ตำแหน่ง
ผช.นักประชาสัมพันธ์
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานขนส่ง งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ชื่อ-สกุล นายถวิล ขุนน้อย
ตำแหน่ง
จนท.สถานีขนส่ง(ผู้มีทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานขนส่ง งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ชื่อ-สกุล นายไชยยา ทะวิลา
ตำแหน่ง
จนท.สถานีขนส่ง(ผู้มีทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานขนส่ง งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ชื่อ-สกุล นายสุรศักดิ์ บำรุงกุล
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานขนส่ง งานสถานีขนส่งผู้โดยสารปรับอากาศ
ชื่อ-สกุล นายวิชาญ กันตัง
ตำแหน่ง
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานขนส่ง งานสถานีขนส่งผู้โดยสารปรับอากาศ
ชื่อ-สกุล นายลำไพ พรกุณา
ตำแหน่ง
จนท.สถานีขนส่ง(ผู้มีทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานขนส่ง งานสถานีขนส่งผู้โดยสารปรับอากาศ
ชื่อ-สกุล น.ส.อมรลักษณ์ กายขุนทด
ตำแหน่ง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานขนส่ง งานแผนระบบการขนส่ง
ชื่อ-สกุล น.ส.ณิชาภา ก่องนอก
ตำแหน่ง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายอำนวยการ งานแผนและงบประมาณ
ชื่อ-สกุล นางศิริอนงค์ นาชัยลอง
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานขนส่ง งานการเงินและบัญชี
ชื่อ-สกุล น.ส.ปนัดดา มูลพาที
ตำแหน่ง
ผช.นิติกร
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน กลุ่มงานนิติการ งานรับเรื่องร้องเรียน
ชื่อ-สกุล น.ส.พรรณนิดา มูลกัณหา
ตำแหน่ง
ผช.นักพัฒนาชุมชน
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ชื่อ-สกุล น.ส.พรรษา ศรีชัยแสง
ตำแหน่ง
ผช.นักพัฒนาชุมชน
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ชื่อ-สกุล นางตำหนักเพชร ภูมิสวาสดิ์
ตำแหน่ง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน งานกระจายอำนาจ
ชื่อ-สกุล น.ส.บุษราพร ราชแผน
ตำแหน่ง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน งานรับฟังความคิดเห็น
ชื่อ-สกุล นายทราทิตย์ แย้มศรี
ตำแหน่ง
พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์
ชื่อ-สกุล นายอวยชัย ศรีวิชา
ตำแหน่ง
พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์
ชื่อ-สกุล นางจรัญญา งามโรจน์
ตำแหน่ง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานแผนป้องกันภัย
ชื่อ-สกุล นายสำราญ ไชยษา
ตำแหน่ง
พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์
ชื่อ-สกุล นายทรงเกียรติ บุญศรี
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์
ชื่อ-สกุล นายโกศล แดนสีแก้ว
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์
ชื่อ-สกุล นายมนูญ มุงคำภา
ตำแหน่ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์
ชื่อ-สกุล นายนำพล ตั้งใจตรง
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์
ชื่อ-สกุล นายชัยวัฒน์ วงศ์ศรีดา
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์
ชื่อ-สกุล นายธนานันต์ ก้อนใจจิตร
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์
ชื่อ-สกุล นายกิตติศักดิ์ นารินทร์
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสถานีดับเพลิงเมืองเก่า
ชื่อ-สกุล นายสุขเกษม ชนะการี
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสถานีดับเพลิงเมืองเก่า
ชื่อ-สกุล นายอุทัย หาโต่ง
ตำแหน่ง
พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสถานีดับเพลิงเมืองเก่า
ชื่อ-สกุล นายมาณพ สอนหลุย
ตำแหน่ง
พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู
ชื่อ-สกุล นายชาติชาย บุญศรีอุดมสุข
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู
ชื่อ-สกุล นายสายัน ถิ่นวาสนา
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู
ชื่อ-สกุล นายประกอบ มูลสาร
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู
ชื่อ-สกุล นายสมหมาย ธะกอง
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกู้ภัยและบรรเทาภัย
ชื่อ-สกุล นายสัญญา ล้ำเลิศหล้า
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง
ชื่อ-สกุล นายสุชาติ ศรีวัฒนา
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง
ชื่อ-สกุล นายชูศักดิ์ แก้วหนองปิง
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง
ชื่อ-สกุล นายประสิทธิ์ ชัยภูมิ
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง
ชื่อ-สกุล นายพิชยะ ทองสงคราม
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง
ชื่อ-สกุล นายกองศิลป์ บุญขันธ์
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง
ชื่อ-สกุล นายยุทธนา นาทันตอง
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง
ชื่อ-สกุล นายกฤษดา โคตรศรีวงษ์
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง
ชื่อ-สกุล นายภราดร ไชยนิจ
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง
ชื่อ-สกุล นายปัญญา ติวเฮือง
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง
ชื่อ-สกุล นางวชิราพร สุรศักดิ์นิธิกุล
ตำแหน่ง
ผช.นิติกร
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน กลุ่มงานนิติการ งานดำเนินการคดีฟ้องร้อง
ชื่อ-สกุล นายเวียนชัย หมูสี
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง
ชื่อ-สกุล นายกฤตชญา เนตรไธสง
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร 2
ชื่อ-สกุล นายธวัชชัย ภูยาทิพย์
ตำแหน่ง
ผช.นายช่างไฟฟ้า
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายกิจการสภา งานการประชุม
ชื่อ-สกุล นายนเรศศักดิ์ สร้อยติตะ
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ทะเบียน
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร 2
ชื่อ-สกุล น.ส.พัทยา สอนประเทศ
ตำแหน่ง
ผช.นักพัฒนาชุมชน
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน งานกระจายอำนาจ
ชื่อ-สกุล น.ส.วิภาดา เพ็งหลอย
ตำแหน่ง
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร งานสำนักงานนายกเทศมนตรี
ชื่อ-สกุล นายพิชัย แก่นสุวรรณสิงห์
ตำแหน่ง
พนักงานเทศกิจ(ผู้มีทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายปกครอง งานเทศกิจ
ชื่อ-สกุล นายถิรเดช แกล้วกล้าหาญ
ตำแหน่ง
พนักงานเทศกิจ(ผู้มีทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายปกครอง งานเทศกิจ
ชื่อ-สกุล ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ทันจันทึก
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง
ชื่อ-สกุล นายสานิตย์ แสนอาจ
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู
ชื่อ-สกุล นางจตุพร วรวงษ์
ตำแหน่ง
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร งานสำนักงานนายกเทศมนตรี
ชื่อ-สกุล น.ส.พิชญาภา ถีระแก้ว
ตำแหน่ง
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานขนส่ง งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ชื่อ-สกุล นายผดุงเกียรติ หล้าสีดา
ตำแหน่ง
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร งานสำนักงานนายกเทศมนตรี
ชื่อ-สกุล น.ส.ภัทราภรณ์ ทับทวี
ตำแหน่ง
ผช.นักพัฒนาการท่องเที่ยว
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายอำนวยการ งานการท่องเที่ยวและวิเทศสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล น.ส.สุญาณี ชัยสุวรรณ
ตำแหน่ง
ผช.นักวิเทศสัมพันธ์
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายอำนวยการ งานการท่องเที่ยวและวิเทศสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล นายธีระวัฒน์ ชำนาญ
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง
ชื่อ-สกุล นายสุรชัย ตุ้มผลา
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง
ชื่อ-สกุล นายประสิทธิ์ บุญมาศ
ตำแหน่ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู
ชื่อ-สกุล นายไมตรี ทองสงคราม
ตำแหน่ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู
ชื่อ-สกุล น.ส.รินรดา สีหไตร
ตำแหน่ง
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร งานสำนักงานนายกเทศมนตรี
ชื่อ-สกุล น.ส.นิรชา น้อยยะ
ตำแหน่ง
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร งานรับเรื่องร้องเรียน
ชื่อ-สกุล นายกิตติธร คำพิลัง
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายปกครอง งานเทศกิจ
ชื่อ-สกุล นายชัชวาลย์ ด่านผ่องศรี
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง
ชื่อ-สกุล นายภานุเวทย์ ชัยวงษ์วัตร
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง
ชื่อ-สกุล นายพัฒนพงษ์ พงษ์จันทร์
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง
ชื่อ-สกุล นายสุทธิพงษ์ ดวงจิตร
ตำแหน่ง
ผช.นักจัดการงานเทศกิจ
สำนัก/กอง
สำนักปลัดเทศบาล ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายปกครอง งานเทศกิจ