::เทศบาลนครขอนแก่น::

. . L O G I N . .

ผู้บริหาร สำนักปลัด สำนักการคลัง สำนักการช่าง สาธารณสุขฯ กองวิชาการ สำนักการศึกษา สำนักสวัสดิการ ตรวจสอบภายใน

Untitled Document พนักงาน | พนง.ตามภารกิจ | พนง.ทั่วไป | ลูกจ้างประจำ
ระบบบุคลากร .. เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ : สกุล :

ชื่อ-สกุล นายสมาน ชัยสุวรรณ
ตำแหน่ง
ครูสอนเด็กด้อยโอกาส -
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานการศึกษานอกระบบ
ชื่อ-สกุล นายคำรณ โรจน์หิรัญกุล
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายชัยณรงค์ คูบุปผา
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายสมร เมาแรต
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายประจิตร์ ภูมิลา
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายณรงค์ โยหา
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายบุญเลิง น้อยคำภู
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายเฉลิมกริช เฮ้าประมงค์
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายบุญจันทร์ ทำมาน้อย
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายพันพิสิทธิ์ ดวงปักใต้
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายชุมพร นามเหง้า
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายจันทร์สน โนนม่วง
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นางรุ่งทิพย์ โกนิตย์
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
ชื่อ-สกุล น.ส.ศิระภัสสร คำแพง
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นางอรัญญา แสนจำสาร
ตำแหน่ง
ผช.จพง.ธุรการ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายชาญณรงค์ ภัทรมานนท์
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการวัฒนธรรม
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ชื่อ-สกุล นายอนันต์ สิงห์นาง
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายติง นามมนทา
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการวัฒนธรรม
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ชื่อ-สกุล นายชาตรี ภูมิ
ตำแหน่ง
ผช.นักสันทนาการ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ชื่อ-สกุล น.ส.จุฑามาศ สีนาม
ตำแหน่ง
ผช.นักสันทนาการ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ
ชื่อ-สกุล นายภานุพันธ์ พันธ์ราช
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการวัฒนธรรม
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ชื่อ-สกุล นายธนวรรธน์ ไกยรัตน์
ตำแหน่ง
ผช.ภัณฑารักษ์
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เครือ
ชื่อ-สกุล นายณัฐวุฒิ ชูสกุล
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการวัฒนธรรม
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เครือ
ชื่อ-สกุล นายณัฐวัฒน์ สุทธิวัฒน์สกุล
ตำแหน่ง
ผช.นักสันทนาการ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เครือ
ชื่อ-สกุล น.ส.อาภาภรณ์ สุดเสน่ห์
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการศึกษา
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ส่วนบริหารการศึกษา ฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ชื่อ-สกุล น.ส.วิไลภรณ์ กองเกิด
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการศึกษา
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายแผนงานและโครงการ งานแผนและโครงการ
ชื่อ-สกุล นายณัฐพงษ์ อุทัยมา
ตำแหน่ง
ผช.นายช่างไฟฟ้า
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เครือ
ชื่อ-สกุล น.ส.ชุติมา ทองโคตร
ตำแหน่ง
ผช.บรรณารักษ์
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เครือ
ชื่อ-สกุล นายกังวาล สาผิว
ตำแหน่ง
ผช.ช่างไฟฟ้า
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
ชื่อ-สกุล นายเฉลิมพล นามเหง้า
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายภานุมาศ ดานวังขวา
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
ชื่อ-สกุล นายสุทธิพงษ์ โฮชิน
ตำแหน่ง
ครูสอนเด็กด้อยโอกาส -
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานการศึกษานอกระบบ
ชื่อ-สกุล นายชาญ ผึ้งสว่าง
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
ชื่อ-สกุล น.ส.ญาดา ไพศาลพงศ์
ตำแหน่ง
ผช.จพง.การเงินและบัญชี -
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ชื่อ-สกุล นายประภาส โสมพรมมา
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
ชื่อ-สกุล น.ส.อาธิติญา แสนแสง
ตำแหน่ง
ผช.นักสันทนาการ
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานการศึกษานอกระบบ
ชื่อ-สกุล นายมงคล จำปาศรี
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการศึกษา
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ส่วนบริหารการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ชื่อ-สกุล น.ส.นุชรีย์ ทัพวิเศษ
ตำแหน่ง
ผช.นักวิชาการศึกษา
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ส่วนบริหารการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา งานบริการข้อมูลสถิติทางวิชาการ
ชื่อ-สกุล น.ส.ณิชชรีย์ ป่าสนธิ์
ตำแหน่ง
ผช.จพง.การเงินและบัญชี -
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน โรงเรืยนเทศบาลบ้านตูม