::เทศบาลนครขอนแก่น::

. . L O G I N . .

ผู้บริหาร สำนักปลัด สำนักการคลัง สำนักการช่าง สาธารณสุขฯ กองวิชาการ สำนักการศึกษา สำนักสวัสดิการ ตรวจสอบภายใน

Untitled Document พนักงาน | พนง.ตามภารกิจ | พนง.ทั่วไป | ลูกจ้างประจำ
ระบบบุคลากร .. เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ : สกุล :

ชื่อ-สกุล นายอดิศักดิ์ อุปัชฌาย์
ตำแหน่ง
ภารโรง -
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ชื่อ-สกุล นายเทอดทูน ชินคำหาร
ตำแหน่ง
ภารโรง -
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ชื่อ-สกุล น.ส.ณิชการต์ ประวรรณา
ตำแหน่ง
ภารโรง -
สำนัก/กอง
สำนักการศึกษา ส่วน/ฝ่าย/งาน ส่วนบริหารการศึกษา ฝ่ายกิจการโรงเรียน งานโรงเรียน