รายงานสรุปจำนวนบุคลากร

สังกัด
จำนวน
บริหาร
พนักงาน
ภารกิจ
ทั่วไป
ประจำ
รวม
ผู้บริหาร 3         3
สำนักปลัดเทศบาล 7 52 93 11 2 165
สำนักคลัง 7 37 52 10 0 106
สำนักช่าง 10 41 77 70 1 199
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6 43 123 123 1 296
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 6 19 21 0 0 46
สำนักการศึกษา 4 29 39 3 0 75
สำนักสวัสดิการสังคม 6 15 18 1 0 40
กองการเจ้าหน้าที่ 1 7 2 0 0 10
หน่วยตรวจสอบภายใน 0 2 1 0 0 3
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 15 22 4 0 41
รวม 50 260 448 222 4 984