รายงานสรุปจำนวนบุคลากร

สังกัด
จำนวน
บริหาร
พนักงาน
ภารกิจ
ทั่วไป
ประจำ
รวม
ผู้บริหาร 4         4
สำนักปลัดเทศบาล 10 54 95 9 1 169
สำนักคลัง 7 35 45 10 0 97
สำนักช่าง 8 44 73 67 1 193
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 11 44 125 131 1 312
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 7 22 22 0 0 51
สำนักการศึกษา 9 26 39 3 0 77
สำนักสวัสดิการสังคม 9 14 18 1 0 42
กองการเจ้าหน้าที่ 4 14 4 0 0 22
หน่วยตรวจสอบภายใน 0 3 1 0 0 4
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 15 22 4 0 41
รวม 69 271 444 225 3 1012