รายงานสรุปจำนวนบุคลากร

สังกัด
จำนวน
บริหาร
พนักงาน
ภารกิจ
ทั่วไป
ประจำ
รวม
ผู้บริหาร 4         4
สำนักปลัดเทศบาล 11 53 99 10 1 174
สำนักคลัง 7 26 42 9 0 84
สำนักช่าง 8 42 76 56 1 183
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 11 41 132 124 1 309
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 7 22 23 0 0 52
สำนักการศึกษา 9 26 39 3 0 77
สำนักสวัสดิการสังคม 9 15 17 1 0 42
กองการเจ้าหน้าที่ 3 13 5 0 0 21
หน่วยตรวจสอบภายใน 0 4 1 0 0 5
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 14 20 4 0 38
กองพัสดุและทรัพย์สิน 1 8 3 0 0 12
รวม 70 264 457 207 3 1001