รายงานสรุปจำนวนบุคลากร

สังกัด
จำนวน
บริหาร
พนักงาน
ภารกิจ
ทั่วไป
ประจำ
รวม
ผู้บริหาร 4         4
สำนักปลัดเทศบาล 11 52 100 11 1 175
สำนักคลัง 8 35 45 10 0 98
สำนักช่าง 11 47 78 62 1 199
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 11 42 127 117 1 298
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 4 19 22 0 0 45
สำนักการศึกษา 8 27 40 3 0 78
สำนักสวัสดิการสังคม 9 14 18 1 0 42
กองการเจ้าหน้าที่ 4 12 4 0 0 20
หน่วยตรวจสอบภายใน 0 3 1 0 0 4
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 15 22 4 0 41
รวม 70 266 457 208 3 1004