รายงานสรุปจำนวนบุคลากร

สังกัด
จำนวน
บริหาร
พนักงาน
ภารกิจ
ทั่วไป
ประจำ
รวม
ผู้บริหาร 3         3
สำนักปลัดเทศบาล 11 53 100 11 1 176
สำนักคลัง 7 35 43 10 0 95
สำนักช่าง 11 45 73 63 1 193
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 10 41 133 122 1 307
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 7 20 22 0 0 49
สำนักการศึกษา 8 27 40 3 0 78
สำนักสวัสดิการสังคม 9 12 18 1 0 40
กองการเจ้าหน้าที่ 4 14 5 0 0 23
หน่วยตรวจสอบภายใน 0 4 1 0 0 5
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 15 22 4 0 41
รวม 70 266 457 214 3 1010