รายงานสรุปจำนวนบุคลากร

สังกัด
จำนวน
บริหาร
พนักงาน
ภารกิจ
ทั่วไป
ประจำ
รวม
ผู้บริหาร 4         4
สำนักปลัดเทศบาล 11 54 94 12 2 173
สำนักคลัง 8 35 48 10 0 101
สำนักช่าง 11 46 79 68 1 205
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 8 42 127 122 1 300
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 6 21 22 0 0 49
สำนักการศึกษา 5 28 40 3 0 76
สำนักสวัสดิการสังคม 7 15 18 1 0 41
กองการเจ้าหน้าที่ 3 9 3 0 0 15
หน่วยตรวจสอบภายใน 0 3 1 0 0 4
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 15 22 4 0 41
รวม 63 268 454 220 4 1009