สำนักการศึกษา

ชื่อ-สกุล นายอาทิตย์ แก้วมณี
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง
สำนัก/กอง สำนักการศึกษา
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-08-2107-001
ชื่อ-สกุล น.ส.พัชรมณฑ์ นิลกลาง
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง
สำนัก/กอง สำนักการศึกษา
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนบริหารการศึกษา
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-08-2107-002
ชื่อ-สกุล นายศรัณย์ เปานาเรียง
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง
สำนัก/กอง สำนักการศึกษา
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-08-2107-003
ชื่อ-สกุล นางนภกช สาคร
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักการศึกษา
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-08-2101-023
ชื่อ-สกุล น.ส.อุไรวรรณ มูลสมบัติ
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักการศึกษา
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายแผนงานและโครงการ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-08-2107-004
ชื่อ-สกุล น.ส.กาญจนา สุพรรณคุ้ม
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักการศึกษา
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนบริหารการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-08-2107-005
ชื่อ-สกุล นายปิยพงศ์ มีสะอาด
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักการศึกษา
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนบริหารการศึกษา ฝ่ายวิชาการ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-08-2107-007
ชื่อ-สกุล นายไพศาล มีอนันต์
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักการศึกษา
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-08-2107-009
ชื่อ-สกุล นางสุพัตรา ตาลดี
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ตำแหน่งในสายงาน ศึกษานิเทศก์ คศ.4
สำนัก/กอง สำนักการศึกษา
ส่วน/ฝ่าย/งาน
หน่วยศึกษานิเทศก์
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-08-3811-001
ชื่อ-สกุล นายอาทิตย์ นิรินทร์
ตำแหน่งในการบริหาร เลขานุการและการจัดการทั่วไป
ตำแหน่งในสายงาน นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักการศึกษา
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-08-3101-013

Total 77 Record : 8 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>