สำนักสวัสดิการสังคม

ชื่อ-สกุล นางปริญดา เอียสกุล
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับสูง
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-2105-001
ชื่อ-สกุล นางวทัญญุตา ธวัชโชติ
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-2105-002
ชื่อ-สกุล นายสังวาล เมืองโคตร
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนพัฒนาชุมชน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-2105-003
ชื่อ-สกุล นายสาธิต สงวนทรัพย์
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-2105-004
ชื่อ-สกุล นายเฉลิมภพ คงกุทอง
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-2105-005
ชื่อ-สกุล นางอัศรา เอกวิเศษ
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนพัฒนาชุมชน ฝ่ายพัฒนาชุมชน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-2105-008
ชื่อ-สกุล นายชัยยศ เต็งคิว
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนพัฒนาชุมชน ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-2105-009
ชื่อ-สกุล น.ส.อมรรัตน์ บุญมาธรรม
ตำแหน่งในการบริหาร พัฒนาชุมชน
ตำแหน่งในสายงาน นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-3801-002
ชื่อ-สกุล น.ส.กฤษณา ทัพซ้าย
ตำแหน่งในการบริหาร พัฒนาชุมชน
ตำแหน่งในสายงาน นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-3801-003
ชื่อ-สกุล นายอานนท์ ชัยมนตรี
ตำแหน่งในการบริหาร พัฒนาชุมชน
ตำแหน่งในสายงาน นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักสวัสดิการสังคม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม งานมวลชน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-11-3801-004

Total 41 Record : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>