สำนักช่าง

ชื่อ-สกุล นายทศพล วงศ์อาษา
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการสำนักช่าง
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานช่าง ระดับสูง
สำนัก/กอง สำนักช่าง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-05-2103-001
ชื่อ-สกุล นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
สำนัก/กอง สำนักช่าง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-05-2103-002
ชื่อ-สกุล นางธัญวรัตน์ สานนท์
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
สำนัก/กอง สำนักช่าง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนการโยธา
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-05-2103-003
ชื่อ-สกุล นางคณิศร ประดา
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักช่าง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-05-2101-013
ชื่อ-สกุล นายยุติธรรม น้อยสุวรรณ
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักช่าง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ฝ่ายควบคุมอาคาร
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-05-2103-004
ชื่อ-สกุล นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักช่าง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-05-2103-005
ชื่อ-สกุล นายมาโนชช ธาดาจิตติกร
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักช่าง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนการโยธา ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-05-2103-008
ชื่อ-สกุล นายคมสันต์ สอนไว
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักช่าง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนช่างสุขาภิบาล ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-05-2108-003
ชื่อ-สกุล น.ส.จันทร์ทิพย์ ชาญณัฐวัตศ์
ตำแหน่งในการบริหาร เลขานุการและการจัดการทั่วไป
ตำแหน่งในสายงาน นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
สำนัก/กอง สำนักช่าง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-05-3101-007
ชื่อ-สกุล นางภาสินี ชินวงษ์
ตำแหน่งในการบริหาร เลขานุการและการจัดการทั่วไป
ตำแหน่งในสายงาน นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักช่าง
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-05-3101-008

Total 183 Record : 19 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>