สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อ-สกุล น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับสูง
สำนัก/กอง สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-2104-001
ชื่อ-สกุล นายทัศนัย ประจวบมอญ
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง
สำนัก/กอง สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนบริการสาธารณสุข
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-2104-002
ชื่อ-สกุล น.ส.สมพร ชัยอยุทธ์
ตำแหน่งในการบริหาร ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง
สำนัก/กอง สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-2104-003
ชื่อ-สกุล น.ส.จิรานิตย์ อรรคนิตย์
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-2101-014
ชื่อ-สกุล นายจุลพล มงคลสินธุ์
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-2104-004
ชื่อ-สกุล นางนิภาธร พงศาปาน
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-2104-005
ชื่อ-สกุล นางวรรณภา เกียงแก้ว
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-2104-007
ชื่อ-สกุล น.ส.วันชนกน์ บริกูล
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนบริการสาธารณสุข ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-2104-008
ชื่อ-สกุล นายพูลศิลป์ โพธิ์ดก
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนบริการสาธารณสุข ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-2104-009
ชื่อ-สกุล นายเดชาชัช สายเมธางกุร
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานสาธารณสุข
ตำแหน่งในสายงาน เภสัชกร ชำนาญการ
สำนัก/กอง สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารงานสาธารณสุข
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-06-3612-003

Total 315 Record : 32 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>