สำนักการศึกษา

ชื่อ-สกุล นายภานุพันธ์ พันธ์ราช
ตำแหน่งในการบริหาร
ตำแหน่งในสายงาน ผช.นักวิชาการวัฒนธรรม
สำนัก/กอง สำนักการศึกษา
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เลขที่ตำแหน่ง 08-ภ-491
ชื่อ-สกุล นายชาญณรงค์ ภัทรมานนท์
ตำแหน่งในการบริหาร
ตำแหน่งในสายงาน ผช.นักวิชาการวัฒนธรรม
สำนัก/กอง สำนักการศึกษา
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เลขที่ตำแหน่ง 08-ภ-492
ชื่อ-สกุล นายติง นามมนทา
ตำแหน่งในการบริหาร
ตำแหน่งในสายงาน ผช.นักวิชาการวัฒนธรรม
สำนัก/กอง สำนักการศึกษา
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เลขที่ตำแหน่ง 08-ภ-493
ชื่อ-สกุล นายกังวาล สาผิว
ตำแหน่งในการบริหาร
ตำแหน่งในสายงาน ผช.ช่างไฟฟ้า
สำนัก/กอง สำนักการศึกษา
ส่วน/ฝ่าย/งาน
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
เลขที่ตำแหน่ง 08-ภ-499
ชื่อ-สกุล นายสุทธิพงษ์ โฮชิน
ตำแหน่งในการบริหาร
ตำแหน่งในสายงาน ครูสอนเด็กด้อยโอกาส -
สำนัก/กอง สำนักการศึกษา
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานการศึกษานอกระบบ
เลขที่ตำแหน่ง 08-อ-001
ชื่อ-สกุล นายสมาน ชัยสุวรรณ
ตำแหน่งในการบริหาร
ตำแหน่งในสายงาน ครูสอนเด็กด้อยโอกาส -
สำนัก/กอง สำนักการศึกษา
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานการศึกษานอกระบบ
เลขที่ตำแหน่ง 08-อ-002
ชื่อ-สกุล น.ส.ณิชชรีย์ ป่าสนธิ์
ตำแหน่งในการบริหาร
ตำแหน่งในสายงาน ผช.จพง.การเงินและบัญชี -
สำนัก/กอง สำนักการศึกษา
ส่วน/ฝ่าย/งาน
โรงเรืยนเทศบาลบ้านตูม
เลขที่ตำแหน่ง 08-อ-016
ชื่อ-สกุล น.ส.ญาดา ไพศาลพงศ์
ตำแหน่งในการบริหาร
ตำแหน่งในสายงาน ผช.จพง.การเงินและบัญชี -
สำนัก/กอง สำนักการศึกษา
ส่วน/ฝ่าย/งาน
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
เลขที่ตำแหน่ง 3284-5

Total 78 Record : 8 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8