สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อ-สกุล นายอดิศักดิ์ สมจิตต์
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-2101-001
ชื่อ-สกุล น.ส.กนกรจ ชัยนิติกุล
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-2101-002
ชื่อ-สกุล น.ส.สุกาญจนา อาจวงษา
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายอำนวยการ
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-2101-003
ชื่อ-สกุล น.ส.อมรา โกศลสุรภูมิ
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายกิจการสภา
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-2101-004
ชื่อ-สกุล น.ส.จารุณี พงพุทธา
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-2101-005
ชื่อ-สกุล นางรัตนา สุขบัว
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายปกครอง
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-2101-006
ชื่อ-สกุล นางสุภาพร สุรัตพิพิธ
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-2101-007
ชื่อ-สกุล นางมันฑิกา ไชยพรหม
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-2101-008
ชื่อ-สกุล นางนุชนภา ขันธ์เครือ
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-2101-009
ชื่อ-สกุล น.ส.ศิวาพร ปานเพชร
ตำแหน่งในการบริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
ส่วน/ฝ่าย/งาน
ฝ่ายบริหารงานขนส่ง
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-01-2101-010

Total 174 Record : 18 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>